Kvety (z)viazané s láskou

zo srdca darované

Obchodné podmienky

Pri objednávaní produktov a služieb z internetového portálu www.kvetyakytice.sk, Vás žiadame, aby ste svoju objednávku uskutočnili až po úplnom prečítaní obchodných podmienok. Uskutočnením objednávky objednávateľ uznáva a prijíma nasledujúce obchodné podmienky.

 

Základné pojmy

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ portálu www.kvetyakytice.sk je:

FLOS SLOVAKIA, s.r.o.

Ľudmily Podjavorinskej 19/A

984 01 Lučenec

IČO: 36 018 121

IČ DPH: SK2020080458 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Banská Bystrica, Odd.: Sro, vlož. č. 4186/S 

Dodávateľ

Dodávateľom produktov a služieb na www.kvetyakytice.sk sú kvetinárstva a veľkoobchodné predajne spoločnosti                                     

FLOS SLOVAKIA, s.r.o.

Ľudmily Podjavorinskej 19/A

984 01 Lučenec

IČO: 36 018 121

IČ DPH: SK2020080458 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Banská Bystrica, Odd.: Sro, vlož. č. 4186/S 

Objednávateľ:

Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si vybrala a zaplatila za služby a tovar na stránkach z internetového portálu www.kvetyakytice.sk .

Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť doručená objednaná, zaplatená služba a tovar, ktorý pre ňu objednal objednávateľ.

Produkt

Produktom sa rozumejú kvety alebo kytice a ostatný tovar ponúkané na internetovom portály www.kvetyakytice.sk. 

Zasielateľská služba:

Zmluvný partner prevádzkovateľa, ktorý podľa pokynov objednávateľa realizuje doručenie zásielky príjemcovi.

Objednávka

Objednávka je príkazom objednávateľa pre prevádzkovateľa na realizáciu objednanej, zaplatenej služby. Ukončenie objednávky sa rozumie moment, kedy sa platba úhrady objednávky v plnej výške pripíše na bankový účet predávajúceho, poprípade bude poskytnutá kópia dokladu o zaplatení prijatá predávajúcim v prípadoch uvedených v Obchodných podmienkach v časti Spôsob platby.

Cena

Ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Objednávka

Objednávať si môžete on-line priamo na našej stránke www.kvetyakytice.sk.

V prípade, ak z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu eshop@kvetyakytice.sk, kde uvediete presný názov objednaného produktu (produktov), počet objednaných kusov produktu (produktov), presný názov doplnkového tovaru (darček, kartička s venovaním), Vašu presnú adresu a telefónne číslo. Ak si želáte doručiť objednané produkty na inú, ako Vašu adresu, uveďte aj meno, presnú adresu a telefónne číslo príjemcu. Objednávku môžete zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne sa informujte na kontaktnom telefónnom čísle.

Tovar je možné objednať aj osobne na našom predajnom mieste FLOS SLOVAKIA, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 19/A, 984 01 Lučenec.

Objednávky podané e-mailom, písomne, telefonicky, osobne, budú nahraté manuálne do objednávkového systému v pracovných dňoch v čase od 08:00 - 14:00

Objednávky zadávané priamo na našej internetovej stránke www.kvetyakytice.sk, sú prijímané nepretržite automatizovane objednávkovým systémom. Po prijatí objednávky Vám automaticky bude vygenerovaný e-mail - potvrdenie o prijatí objednávky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávateľ musí v objednávke presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, telefonický kontakt, prípadne iné kontaktné údaje na príjemcu.

V súčasnosti vieme garantovať doručenie objednávok kytíc len na adresy príjemcov v rámci Slovenskej republiky

Podmienkou na spracovanie prijatej objednávky je úhrada objednávky.

Prijaté a zároveň uhradené objednávky sú spracované v pracovných dňoch v čase od 08.00 - 14.00 hod.

Objednávka, ktorá je prijatá počas pracovných dní a zaplatená v deň pracovného voľna alebo v deň pracovného pokoja, bude expedovaná v najbližší pracovný deň.

Objednávky obsahujúce vulgárne odkazy nebudú vybavené. O tejto skutočnosti objednávateľ bude informovaný Zákazníckym centrom prevádzkovateľa.

Na žiadosť objednávateľa je ku kytici pribalená kartička s textom. Upozornenie! Pokiaľ v texte objednávateľ uvedie vulgárne, oplzlé alebo hanlivé slová alebo text bude vulgárny, oplzlý alebo hanlivý, z našej strany nebude akceptovaný a tým na kartičke nebude uvedený!  

Po spracovaní objednávky Vám bude zaslaný e-mail o vybavení objednávky.

Všetky objednávateľom ukončené a prevádzkovateľom spracované objednávky sú považované za záväzné. Objednávky prijaté e-mailom, telefonicky, faxom alebo prijaté na predajnom mieste sú považované za záväzné.

Postup objednania on-line

Vyberte si tovar kliknutím na tlačidlo „Chcem objednať“

Môžete pridať darčeky ku kytici a kliknutím na tlačidlo „Pokračovať k doprave a platbe“ prejdete do objednávkového formulára

Zadajte údaje potrebné k správnej realizácii objednávky (dátum doručenia, text Vášho želania, spôsob platby a poznámku k doručeniu) Systém Vám na základe toho doplní spôsob dopravy a aj cenu za dopravu. Kliknite na „Pokračovať k doručovacím údajom

Vyplňte starostlivo fakturačné a doručovacie údaje (Adresa príjemcu a kontakt, Adresa odosielateľa a kontakty) po vyjadrení súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov kliknite na „Pokračovať k zhrnutiu objednávky“.

Skontrolujte objednávku  - po odsúhlasení Podmienok predaja a kliknutí na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ odošlete objednávku

Po odoslaní bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš  e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim, na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky

Ak ste ako spôsob platby zvolili niektorú z on-line platieb zobrazí sa Vám dialóg, ktorý po kliknutí na tlačidlo „Prejsť na platbu“ Vás presmeruje na platobnú bránu, kde môžete zaplatiť za objednávku

Storno objednávky

Nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj keď množstvo uvádzaných informácií je postačujúce nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Napriek tomu, že v zmysle zákona 102/2014 Z.z. nie je možné odstúpiť od zmluvy na diaľku pri rezaných kvetoch, umožňujeme stornovanie takejto objednávky Objednávku je možné zrušiť po jej uskutočnení do 24 hodín pred jej odoslaním z nášho skladu. V prípade, ak objednávateľ zruší objednávku v lehote kratšej ako 24 hodín pred jej  odoslaním, prevádzkovateľ si účtuje poplatok za zrušenie objednávky vo výške 50% zaplatenej sumy za objednaný produkt,nakoľko ako je uvedené vyššie pri rezaných kvetoch nie je možné odstúpenie od zmluvy. Ak objednávateľ zruší objednávku v lehote dlhšej ako dva dni pred dňom doručenia, prevádzkovateľ vráti zákazníkovi zaplatenú čiastku zníženú o poplatok za spracovanie (spracovateľský poplatok) v sume 2,-€ prípadne aj o storno poplatok vo výške 50% z hodnoty objednávky, ak storno bude vykonané menej ako 24 hodín pred epedíciou.Týmto však nie je dotknuté právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

Zrušenie objednávky alebo jej zmeny je možné uskutočniť  e-mailom: eshop@kvetyakytice.sk, telefonicky: 047/433 06 66, faxom: 047/433 16 89, na mobilnom tel. čísle: 0917 55 77 00. 

V prípade zrušenia objednávky alebo jej zmeny Vás žiadame, aby ste vždy uvádzali číslo objednávky. Potvrdenie o zrušení objednávky Vám zašleme obratom. 

V prípade požiadavky na vrátenie platby zo strany objednávateľa, bude vrátená suma platby znížená o poplatky a provízie účtované bankou predávajúceho v lehote 14dní na ním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.. 

Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na  náhradnom plnení. Prevádzkovateľ má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku / ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“/ v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Ak objednávateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej objednávateľ odstúpil.

Odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu každého potvrdenia o objednaní. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Objednávateľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu objednávateľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu alebo poštovú adresu objednávateľa. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby. Predávajúci nie je povinný vrátiť objednávateľovi platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

Poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú potraviny, nápoje a ostatné výrobky klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.

Cena produktov

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Ceny produktov a služieb sú platné po dobu ich zverejnenia na internetovej stránke www.kvetyakytice.sk. Ceny produktov a služieb sú uvedené vrátane 20% DPH. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Upozornenie! V prípade objednania viacerých produktov v jednej objednávke, sa každý produkt považuje za samostatnú zásielku, ku ktorej sa pripočíta cena prepravy platná pre požadovaný termín a miesto doručenia.

Cena dopravy

Základná sadzba dopravy je 7,75 EUR. V tejto cene je zahrnuté zabalenie kytice, baliaci materiál a doručenie adresátovi v nasledujúci pracovný deň po odoslaní zásielky z nášho skladu. 

Platba

 

Za objednaný tovar alebo službu cez www.kvetyakytice.sk môže objednávateľ zaplatiť prostredníctvom :

ON-LINE platobnými bránami

CardPay - Platba platobnou alebo kreditnou kartou VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO,DINERS CLUB alebo DISCOVER

TrustPayCard – Platba platobnou alebo kreditnou kartou VISA, MASTERCARD, MAESTRO

TrustPay – okamžité bankové prevody: ČSOB, Fio Banka. OTP banka, Poštová banka, Prima banka, SBERBANK, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank, VÚB banka, ZUNO

Pay Pal – platba prostredníctvom vlastného účtu Pay Pal alebo kreditnou kartou VISA, MASTERCARD, DISCOVER, AMERICAN EXPRESS

V prípade platbami on-line platobnými metódami sa objednávka považuje za ukončenú uskutočnením platby.

Vo výnimočných prípadoch je možné sumu objednávky uhradiť prevodným príkazom alebo vkladom na účet prevádzkovateľa

      1. č.ú.: 2621171178/1100 Tatra banka,

                IBAN: SK75 1100 0000 0026 2117 1178

                BIC S.W.I.F.T.: TATRSKBX 

      2. č.ú.: 0342711654/0900 Slovenská Sporiteľňa.

                IBAN: SK28 0900 0000 0003 4271 1654

                BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX  

      3. č.ú.: 3764407656/0200 VÚB, a.s.

                IBAN: SK76 0200 0000 0037 6440 7656

                BIC S.W.I.F.T.: SUBASKBX  

Prevádzkovateľovi musí byť poskytnutá kópia dokladu o zaplatení z ktorého je zrejmé, že platba bola riadne odpísaná z účtu objednávateľa v prospech účtu predávajúceho. Inak sa dodávka neuskutoční.

Nezaplatené objednávky nebudú doručené!

Dodacie podmienky 

Objednávky sú zasielané na spracovanie až po prijatí vašej platby na náš účet. Pri platbe cez TrustPay, a PayPal informácie o vašej platbe dostaneme ihneď po zaplatení. Pri platbe prevodom (vkladom) na účet treba počítať, že prevod peňazí môže trvať niekedy až 4 pracovné dní! Po zrealizovaní platby Vás budeme elektronicky informovať o spracovaní objednávky a zašleme vám daňový doklad

Doručenie v nasledujúci pracovný deň

Štandardne bude Vaša objednávka doručená v nasledujúci pracovný deň po zadaní a úplnom zaplatení objednávky a to len v prípade, že objednávka bola zadaná a zaplatená v pracovný deň do 14:00 hodiny. Cena za štandardné doručenie je 7,75EUR. Ak objednávku zadáte cez víkend alebo v deň pracovného pokoja, bude považovaná za objednávku zadanú v pracovný deň nasledujúci bezprostredne po dni pracovného pokoja v ktorom ste objednávku zadali, a bude môcť byť doručená až v nasledujúci pracovný deň.

Expresné doručenie v deň objednania.

Expresné doručenie v deň objednania je možné len vo vybraných mestách (zoznam miest nájdete tu) v pracovných dňoch. Podmienkou je uskutočnenie objednávky do 10:00 hodiny v deň doručenia. Za expresné doručenie bude považované aj doručenie objednávky zadanej po 14:00 hodine v pracovný deň predchádzajúci doručeniu. Objednané produkty sú doručované prostredníctvom zasielateľskej služby alebo vlastnými prostriedkami. Presný čas doručenia zásielky nie je možné zadať v objednávke, nakoľko zasielateľská služba má vlastný plán rozvozu. Pri expresnom doručení kuriér telefonicky kontaktuje prijímateľa kvôli spresneniu času a miesta doručenia. Objednávateľ bude informovaný o doručení e-mailom z webshopu www.kvetyakytice.sk. Cena za expresné doručenie je 7,75 €.

Donáška kvetov a kytíc v sobotu

Donáška kvetov a kytíc v sobotu do vybraných miest (zoznam tu)  Objednávky kvetov a kytíc s doručením v sobotu sú spracované v pracovných dňoch v čase od 08:00 – 14:00 hodine. Podmienkou na spracovanie prijatej objednávky je úhrada objednávky. Doručenie kvetov a kytíc sa uskutočňuje v čase od 08:0 do 12:00 hodiny. Donáška kvetov je zabezpečená prostredníctvom zasielateľskej služby, ktorá je zmluvným partnerom prevádzkovateľa alebo vlastnými prostriedkami. Cena za donášku kvetov v sobotu je 7,75 €.

Doručenie kvetov a kytíc v nedeľu

Doručenie kvetov a kytíc v nedeľu zabezpečujeme len v mestách, v ktorých máme vlastnú predajňu. Presný zoznam miest nájdete tu. Objednávky kvetov a kytíc s doručením v nedeľu sú spracované v pracovných dňoch v čase od 08:00 – 14:00. Doručenie kvetov a kytíc s miestom doručenia v uvedených mestách v deň doručenia nedeľa, sa uskutočňuje v čase od 08:00 do 18:00 hod. Cena za nedeľné doručenie je 7,75 €.

Špeciálne doručenie priamo z kvetinárstva

Ak si objednáte telefonicky kyticu priamo z nášho kvetinárstva Doručíme Vám ju kedykoľvek počas našich otváracích hodín kdekoľvek v okruhu cca 7 km od sídla predajne v cene 7,75 €.

V prípade, ak dátum dodania v objednávke pripadne na deň pracovného pokoja, alebo štátny sviatok, doručenie sa uskutoční v najbližšom možnom termíne, ak sa s objednávateľom nedohodne inak. 

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za zdržanie v prípade, ak nedostatky sa vyskytli na strane objednávateľa napr. udanie nesprávnej adresy na doručenie zásielky, nesprávny telefonický kontakt na objednávateľa alebo príjemcu zásielky. 

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky, ak zásielku príjemca odmietol prevziať.

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky, ak príjemca bol nedostihnuteľný.

Vo vyššie spomenutých dôvodoch nedoručenia zásielky, ktoré prevádzkovateľ nemohol ovplyvniť sa má za to, že prevádzkovateľ objednávku riadne doručil a akákoľvek reklamácia zo strany objednávateľa bude odôvodnene zamietnutá pretože objednávateľ, ktorý podáva objednávku je povinný pravdivo a správne vyplniť "objednávací formulár" spolu s kontaktnými informáciami na seba a príjemcu

Doručenie objednávok nepotvrdzujeme. Objednávateľa kontaktujeme len v prípade problémov.

Záväzky strán

Prevádzkovateľ sa  zaväzuje:

 -dodať správny druh objednávky na základe riadne vyplnenej a zaplatenej objednávky objednávateľa na adresu uvedenú v objednávke. V prípade, že príjemca nebude prítomný na adrese doručenia, bude ho pracovník zasielateľskej služby kontaktovať a následne sa dohodnú na mieste a termíne doručenia objednávky.

-zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou

-všestranne chrániť záujmy objednávateľa a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky

-zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch o objednávateľovi a adresátovi, neposkytovať osobné údaje tretím osobám ani na  komerčné využitie

-prevádzkovateľ ďalej prehlasuje, že bude informovať príjemcu o správnom spôsobe uskladnenia a starostlivosti o doručené kvety

 

Objednávateľ sa zaväzuje:

-zaplatiť za objednaný tovar alebo službu prostredníctvom možných spôsobov platby poskytnutých na stránke www.kvetyakytice.sk

-v objednávacom formulári pravdivo uviesť všetky potrebné informácie nevyhnutné na spoľahlivé doručenie objednávky príjemcovi. Tzn. Kompletnú adresu doručenia, prípadne inú špecifikáciu miesta doručenia, meno a priezvisko príjemcu, telefónny kontakt na príjemcu, v objednávke musí taktiež uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo,  prípadne ďalšie doplňujúce informácie k objednávke.

-objednávateľ sa v objednávacom formulári zaväzuje uviesť e-mailový kontakt, na ktorý po uskutočnení objednávky bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky

Záruka

Na kvety poskytuje dodávateľ 5-dňovú záruku čerstvosti odo dňa doručenia objednávky. Záruka čerstvosti sa nevzťahuje na kvety poškodené pri preprave alebo poškodené mrazom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia zásielky. V tomto prípade sa za deň doručenia zásielky považuje deň na doručenie zásielky udaný objednávateľom v objednávke. Ak nastane situácia, že doručená kytica nebola čerstvá alebo bola inak poškodená, kontaktujte prosím, zákaznícky servis dodávateľa na e-mailovej adrese eshop@kvetyakytice.sk, kde vybavíme prípadné reklamácie podľa platného reklamačného poriadku.

Záručné podmienky na ostatný tovar sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb. v platnom znení. V zmysle § 619 ods. Občianskeho zákonníka, zodpovedá predávajúci iba za vady, ktoré sú zrejmé pri prevzatí tovaru. Na ostatný sortiment (mimo kvetov) je poskytovaná záruka 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru príjemcom. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Reklamácie 

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prijatia reklamácie a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie objednávateľovi.

Dodávateľ nezodpovedá za reklamácie zapríčinené nesprávnou starostlivosťou príjemcu o doručené kvetiny. Je povinnosťou objednávateľa, aby informoval adresáta/obdarovaného/ o spôsobe správnej starostlivosti o doručené kvety. V prípade, že nesprávnou starostlivosťou adresáta o doručenú kyticu bude zapríčinená znížená trvanlivosť kytice, reklamácia bude odôvodnene zamietnutá. Pozri ako sa správne starať o doručené kytice.

Všetky reklamácie je potrebné nahlásiť  na Zákaznícke centrum prevádzkovateľa a to e-mailom, telefonicky, faxom poprípade na našom predajnom mieste. Na podanie reklamácie Vás prosíme použiť tlačivo "Reklamačný formulár".   

Ak objednávateľ neuvedie v objednávacom formulári ani jeden kontaktný údaj na príjemcu, môže sa vo výnimočných prípadoch stať, že kytica nebude doručená, z dôvodu nezastihnuteľnosti príjemcu. V tomto prípade bude reklamácia zamietnutá.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie. O výsledku vás budeme informovať aj prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak a samozrejme aj písomne.Oprávnená reklamácia bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť objednávateľovi s príslušným stanoviskom. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou  reklamačný protokol. Objednávateľ má právo na vrátenie kúpnej ceny alebo jej časti s vysvetlením prečo nebola objednávka zrealizovaná.

Farebnosť kytice sa môže čiastočne odlišovať od vyobrazenia vo webshope, čo môže spôsobiť nastavenie Vášho monitora. V niektorých výnimočných prípadoch je možné, že niektorý z kvetov použitý v aranžmáne nebude možné z rôznych dôvodov použiť. V takomto prípade naši floristi zvolia adekvátnu náhradu tak, aby zostal zachovaný charakter kytice a aj celkový farebný dojem s použitím iných farieb kvetov. Nahradenie niektorých druhov kvetov v aranžmáne alebo v kytici ako aj nevyhnutné odchýlky farebného vyhotovenia produktov nie sú dôvodom na podanie reklamácie.

Ak bola zásielka dodaná s 12-24 hodinovým oneskorením bez uvedenia pádneho dôvodu, bol poškodený obal, znehodnotená kytica a podobne, kontaktujte nás e-mailom. V prípade, že je dodávateľ za reklamovanú vadu zodpovedný, vyrieši reklamáciu promptne k vašej spokojnosti. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú objednávateľ mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s týmito obchodnými podmienkami, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak objednávateľ preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia príjemcom.

Objednávateľ zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp. že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť o dodatočnú úpravu osobných údajov s opätovným vystavením daňového dokladu v prípade, že jeho stratu zaviní objednávateľ.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

Výber tovaru zákazníkom

Vady tovaru ak objednávateľ neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

Oneskorené dodanie tovaru zavinené zasielateľskou službou.

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poskytnutím neúplných údajov /meno, adresa, telefónny kontakt/o príjemcovi

Za poškodenie zásielky zavinené zasielateľskou službou ak poškodenie bolo zrejmé už pri preberaní a spotrebiteľ nereklamoval u dopravcu poškodenie.

Za mechanické poškodenie tovaru spôsobené príjemcom

Vady tovaru vzniknuté používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru

Vady tovaru zapríčinené neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

Vady tovaru vzniknuté poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru

Vady tovaru vzniknuté poškodením tovaru neodvrátiteľnými a /alebo nepredvídateľnými udalosťami

Vady tovaru vzniknuté poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

Vady tovaru vzniknuté neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

Vady tovaru spôsobené zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Objednávateľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva

Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“)

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim FLOS SLOVAKIA s.r.o. je Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk) spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Ochrana osobných údajov

V spoločnosti FLOS SLOVAKIA, s.r.o. si vážime vaše súkromie, a preto vaše osobné údaje vždy starostlivo strážime v súlade s nariadením EÚ a Európskeho parlamentu v skratke - GDPR.

Všetky poskytnuté informácie sú chránené proti vniknutiu tretej strany.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované. Pri ich zmene budeme požadovať o jasný súhlas so spracovaním osobných údajov, ak tak dotknutá osoba /zákazník/ neurobila v predchádzajúcom období. 

Ochrana osobných údajov znamená nasledovné:

• Vaše osobné údaje nikdy žiadnym spôsobom nezneužijeme.

• Váš kontakt a osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.

• Vaše kontaktné a osobné údaje môžeme poskytnúť tretej strane, ak s tým súhlasíte.

• Nebudeme vám posielať e-maile, na príjem ktorých ste sa nezaregistrovali.

• Kedykoľvek sa môžete ľahko a rýchlo odhlásiť zo zoznamu príjemcov našich e-mailov.

• Kedykoľvek môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov z našej databázy

Všetky naše on-line aktivity sú v súlade s európskymi právnymi predpismi (Nariadenie Európskeho parlamentu číslo  2016/679 z 27.4.2016 .- GDPR, Smernicou Európskeho parlamentu č. 2016/680 z 27.4.2016 , a právne predpisy Slovenskej republiky Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon o elektronickom obchode na trhu, atď.). Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú manipuláciu s tými údajmi, ktoré o vás získame pri návšteve a používaní našich internetových stránok.

Zber a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú údaje, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca: vaše meno, priezvisko, elektronická alebo poštová adresa, telefónne číslo atď. Nezhromažďujeme vaše osobné údaje, ak to sami neumožníte, respektíve nesúhlasíte s tým, a to pri objednávaní produktov, pri registrácii , alebo prihlásením na odber newslettera alebo produktových noviniek.

Používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť  FLOS SLOVAKIA, s.r.o.  používa vaše osobné údaje len za účelom vyplnenia objednávok a z technických dôvodov správy webových stránok, aby vám zabezpečila prístup k určitým informáciám, alebo na všeobecnú komunikáciu s vami.

Sloboda voľby

Záleží od vás, aké informácie o sebe nám poskytnete. Ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje, nebudete mať prístup k určitým stránkam alebo funkciám nášho webu.

Ak sa chcete odhlásiť z odoberania newslettera ,alebo požiadať o výmaz svojich osobných údajov z našej databázy , kontaktujte nás na adrese eshop@kvetyakytice.sk. Ak sa vaše osobné údaje (poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo) zmenia, neváhajte nás kontaktovať na adrese eshop@kvetyakytice.sk

Automatické nahrávanie informácií (neosobných údajov)

Pri vstupe na webové stránky sa automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásení) všeobecné, neosobné informácie (použitie internetového vyhľadávača, počet návštev, priemerná doba návštevy webových stránok, navštívené stránky). Tieto informácie slúžia na meranie príťažlivosti našich stránok a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Vaše informácie nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu a nebudú poskytnuté tretej strane.

Cookies

Súbory cookies sú neobsadené dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku a umožňujú našim internetovým stránkam identifikovať váš počítač pri následnej návšteve. Súbory cookies používame iba na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania internetových stránok.

Bezpečnosť

Spoločnosť FLOS SLOVAKIA, s.r.o. sa starostlivo stará o bezpečnosť vašich osobných údajov. Vaše dáta sú po celú dobu chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.

Maloleté osoby

Maloleté osoby  bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonného zástupcu  na našich internetových stránkach nemali poskytovať žiadne osobné údaje. Osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov naša spoločnosť , bez súhlasu rodičov alebo zákonného zástupcu nespracúva. Bez súhlasu preto nie je možné ani vybaviť objednávku ale prihlásiť sa na odber newslettera. Pre overenie veku maloletých naša spoločnosť môže v rámci svojich povinností využiť spätnú väzbu – kontaktný formulár alebo telefonické overenie veku dotknutej osoby.

Právo na informácie

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese eshop@kvetyakytice.sk

Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať do 30 dní v súlade s platnými právnymi predpismi – o tom, aké osobné údaje, ak vôbec nejaké, boli zhromaždené počas vašej návštevy našich webových stránok.

Zverejnenie zmien zásad ochrany osobných údajov

Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. Používaním internetových stránok užívateľ potvrdí, že tieto zásady ochrany osobných údajov prijíma a súhlasí s celým ich obsahom.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ prehlasuje, že predávané produkty nie sú zaťažené právom tretej osoby.

Všetka grafika, logá, texty, fotky a ostatné materiály sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Ich kopírovanie, používanie je zakázané bez písomného súhlasu vlastníka.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom, dodávateľmi a objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka 

Zákona o ochrane spotrebiteľa. V prípade ak kupujúci je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ na reklamácie sa vzťahuje výhradne Obchodný zákonník.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť

Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky spôsoby objednania tovaru. 

Tieto obchodné podmienky www.kvetyakytice.sk nadobúdajú platnosť dňa 1.septembra 2016

Kontakt

HOT LINE: +421 917 557 700 (v pracovné dni od 08.00 do 16.00 hod.)
E-mail: eshop@kvetyakytice.sk
web: www.kvetyakytice.sk

Zodpovedný vedúci: Soňa Rácová

 

Prevádzkovateľ KvetyaKytice.sk:

FLOS SLOVAKIA, s.r.o.

Ľudmily Podjavorinskej 19/A

984 01 Lučenec

Slovenská republika (Slovakia)

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 
tel. č.: 048/412 49 69 
e-mail: bb@soi.sk