Kvety (z)viazané s láskou

zo srdca darované

Pravidlá súťaže o kyticu mesiaca August 2018 pre Janu

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Facebooková súťaž „Vyhraj kyticu mesiaca pre Tvoju Janku“. Skrátené znenie pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument môže byť menený alebo dopĺňaný len formou písomných dodatkov.

 

Zadávateľom súťaže je:

FLOS SLOVAKIA, s.r.o.

so sídlom Ľudmily Podjavorinskej 19/A, 984 01  Lučenec, Slovenská republika
IČO: 36018121,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 4186/S
(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:

fresh minds, s.r.o.


so sídlom: Staré záhrady 4816/10, 821 05  Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 77913/B
IČO: 46464247
(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

Technickým správcom je:

fresh minds, s.r.o.


so sídlom: Staré záhrady 4816/10, 821 05  Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 77913/B
IČO: 46464247
(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)(ďalej len „technický správca“)

 

I. Termín a miesto konania súťaže:

 

1. Súťaž prebieha v termíne od 10.08. 2018 09:56:01 hod do 17.08. 2018 09:59:59 hod vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou https://www.facebook.com/kvetyakytice - oficiálna facebookova stránka Kvety a Kytice (ďalej len „súťažný web“). 

3. Súťaž bude vyhodnocovaná po uplynutí doby konania súťaže.

 

II. Účastníci súťaže:

 

1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“„účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupca. Túto skutočnosť je zadávateľ (popr. usporiadateľ či technický správca) súťaže oprávnený kedykoľvek overiť, a keď zistí, že takému súťažiacemu nebol súhlas zákonným zástupcom udelený, a to ani dodatočne, je oprávnený súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť. Zadávateľ (popr. usporiadateľ či technický správca) je zároveň oprávnený si kedykoľvek vyžiadať poskytnutie súhlasu zákonného zástupcu v písomnej forme a súťažiaci je povinný predložiť zadávateľovi (popr. usporiadateľovi či technickému správcovi) tento písomný súhlas zákonného zástupca. Ak nepredloží súťažiaci písomný súhlas zákonného zástupca do 4 dní odo dňa odoslania žiadosti, bude zo súťaže vylúčený.

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu so zadávateľom, usporiadateľom alebo technickým správcom, a taktiež všetkých s nimi spolupracujúcich spoločností a agentúr, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za blízku osobu sú považované osoby uvedené v § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, ak zadávateľ alebo usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

 

III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:

 

1. V súťaži sa hrá o:
 

Kytica mesiaca august 2018

(ďalej len “výhra”)

Do súťaže je vložených celkom  1 ks výhry. 

Oprávnený výherca v súťaži získa 1 ks výhry.

2. Výhra budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v rámci odpovede na výhernú správu, najneskôr do 10 dní od vyhodnotenia súťaže.

3. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom v súťaži, bude danému účastníkovi oznámená do 24 hodín po vyhodnotení súťaže prostredníctvom súkromnej facebookovej správy na jeho osobný profil (ďalej len „výherná správa“), s ktorým sa účastník do súťaže zapojil. Súťažiaci je povinný na túto výhernú správu odpovedať, a v rámci tejto odpovedi uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, vek, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Odoslaním tejto odpovedi udeľuje súťažiaci zadávateľovi, usporiadateľovi a technickému správcovi tiež svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, a to v rozsahu uvedenom v čl. V. ods. 1. pravidiel. V prípade, ak výherca túto svoju kompletnú odpoveď na facebookovu správu nedoručí zadávateľovi do 1 dňa odo dňa odoslania výhernej správy zadávateľom, stráca nárok na výhru, a tá prepadá v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. Výhra bude výhercovi odoslaná najneskôr do 10 dní od doručenia odpovede na výhernú správu na adresu, ktorú výherca zadávateľovi oznámil. Súčasťou výhernej správy môžu byť bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať.

4. Usporiadateľ ani zadávateľ ani technický správca nezodpovedajú za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa či zadávateľa, prepadá táto výhra v prospech zadávateľa súťaže.

5. Usporiadateľ, zadávateľ a technický správca si vyhradzujú právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia identity a veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, zadávateľa alebo technického správcu požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné účely. 

6. V prípade, ak sa do súťaže v dobe jej konania platne zapojí menej účastníkov, než je výhier v súťaži, nepoužité výhry prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.

7. Každý súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť výhradne s jedným autentickým facebookovym profilom. V prípade porušenia tejto povinnosti je zadávateľ oprávnený takého súťažiaceho bez náhrady zo súťaže vylúčiť.

 

IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:

 

1. Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže: 

a. pod súťažný príspevok pridá komentár s opisom Jany, ktorú pozná.

 

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť iba s jedným komentárom.

 

3. Určenie výhercov: 

 

a) V súťaži sa udeľuje 1 výhra (pozri čl. III. ods. 1 týchto pravidiel).

 

b) Výherca v súťaži bude určený nasledujúcim spôsobom:

• Najneskôr do 24 hodín od skončenia súťaže zasadne porota zložená zo zástupcov usporiadateľa súťaže (popr. i osôb zadávateľom poverených).

• Táto porota zo všetkých súťažných komentárov, ktoré boli do súťaže v dobe jej trvania platne pridané, vyberie 1 výherný (ktoré najlepšie splnili všetky podmienky tejto súťaže). Rozhodnutie poroty je konečné, bez možnosti odvolania či iného opravného prostriedku.

 

Kritérium rozhodovania poroty bude najmä.: dodržanie podmienok súťaže, originalita v pochopení témy.

 

Výhercom v súťaži sa tak stane 1 súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky stanovené týmito pravidlami.

 

c) Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.

 

d) V prípade, že dvaja a viacerí súťažiaci majú rovnaké priezvisko (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode), a súčasne vyplnili do registračného formulára rovnakú adresu bydliska, považujú sa takíto súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba jeden člen počas doby konania súťaže; v prípade viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tomu, kto sa do súťaže zapojil najskôr.

 

V. Spracovanie a ochrana osobných údajov a prejavov osobnej povahy:

 

1. Vykonaním súťažnej registrácie a potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov (aj v rámci odpovede na výhernú správu) súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca udeľuje usporiadateľovi a zadávateľovi súhlas, aby usporiadateľ a zadávateľ ako prevádzkovatelia, či už sami alebo prostredníctvom technického správcu ako sprostredkovateľa, spracúvali všetky v registračnom formulári vyplnené osobné údaje súťažiaceho, najmä pohlavie, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a e-mail za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier.

Osobné údaje účastníkov súťaže sú spracované za účelom registrácie do súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vyhodnotenie súťaže, informovanie a zverejňovanie výhercov a posielanie výhier. Právnym základom pre toto spracovanie sú tieto pravidlá súťaže, ktoré predstavujú zmluvné jednanie medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom súťaže, ktorým je spoločnosť FLOS Slovakia s.r.o., Podjavorínskej 19/A, 984 01 Lučenec

Príjemcom osobných údajov účastníkov súťaže sú nasledujúce spoločnosti:

FLOS Slovakia s.r.o., Podjavorínskej 19/A, 984 01 Lučenec

Osobné údaje budú uložené u správcu a/alebo príjemcu po dobu trvania súťaže a ďalej 2 mesiace po skončení súťaže.
Účastník súťaže má právo požadovať od spoločnosti FLOS Slovakia s.r.o.,  prístup k poskytnutým osobným údajom, tzn. má právo získať od tejto spoločnosti potvrdenie, či osobní údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávane, a pokiaľ je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším stanoveným informáciám. Ďalej má účastník súťaže právo na opravu nepresných alebo na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. V prípade, že sú osobné údaje spracovávané automatizovane, má účastník súťaže tiež právo získať poskytnuté osobné údaje vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formátu a právo predať tieto osobné údaje inému správcovi bez toho, aby by mu v tom spoločnosť FLOS Slovakia s.r.o.,  bránila (právo na prenesiteľnosť). Tieto práva môže účastník súťaže uplatňovať prostredníctvom e-mailového alebo telefónneho kontaktu na spoločnosť FLOS Slovakia s.r.o.,  flos@flos.sk
V prípade, že sa účastník súťaže domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov v rámci tejto súťaže, došlo k porušeniu Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679), má právo podať sťažnosť u niektorého dozorného úradu, hlavne v štáte jeho obvyklého bydliska, miesta výkonu jeho zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným úradom Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.2. Odoslaním registračného formulára súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ, zadávateľ a technický správca majú v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

 

 

 VI. Záverečné ustanovenia:1. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa, je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou dodatkov k týmto pravidlám, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.kvetyakytice.sk/pravidla-sutaze-facebook.xhtml

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Zadávateľ, resp. usporiadateľ so súhlasom zadávateľa, si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarilo v rámci súťaže prideliť konkrétnemu výhercovi, prípadne ich nebolo možné výhercovi v súlade s pravidlami súťaže doručiť, prepadajú bez ďalšieho zadávateľovi súťaže. 

4. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou. Zadávateľ ani usporiadateľ týmto nepreberajú voči súťažiacim žiadne záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa alebo usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

5. Usporiadateľ súťaže, zadávateľ súťaže a technický správca nie sú zodpovední za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností zadávateľa, usporiadateľa či technického správcu o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

6. Zadávateľ, resp. usporiadateľ či technický správca so súhlasom zadávateľa si vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu. Zadávateľ, usporiadateľ alebo technický správca týmto nepreberajú voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa, usporiadateľa alebo technického správcu než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

7. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

8. Táto súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo inak pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook. Účastníci súťaže sú si vedomí, že poskytujú informácie zadávateľovi či usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook.

9. Účasťou v súťaži berú súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú žiadne právne nároky voči elektronickej sociálnej sieti Facebook a že elektronická sociálna sieť Facebook v tejto súvislosti nepreberá voči súťažiacim žiadne záväzky.

 

10. Dane:

 

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

11. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese usporiadateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou https://www.kvetyakytice.sk/pravidla-sutaze-facebook.xhtml

 

12. Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží.

 

V Lučenci, 10. 08. 2018.

 

FLOS SLOVAKIA, s.r.o.