Kvety (z)viazané s láskou

zo srdca darované

VYHRAJ KRÁSNU KYTIČKU PRE TVOJU OBĽÚBENÚ UČKU

I. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je FLOS SLOVAKIA, s.r.o., Ľudmily Podjavorinskej 19/A, Lučenec, 984 01, Slovenská Republika, IČO: 36018121.

II. Trvanie a miesto vyhlásenia súťaže

Výherca bude vybraný a oznámený na sociálnej sieti Facebook dňa 26.06. 2018. Trvanie súťaže je od 14.06.2018 do 25.06.2018. O výhre bude výherca informovaný prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Výhra mu bude zaslaná poštovým kuriérom na výhercom uvedenú adresu školy dňa 28.06.2018  

III. Podmienky súťaže

Do súťaže budú zaradení všetci, ktorí do komentára pod príspevkom VYHRAJ KRÁSNU KYTIČKU PRE TVOJU OBĽÚBENÚ UČKU napíšu prečo by si ich učiteľka zaslúžila kyticu.  

IV. Účastník súťaže

Účastník súťaže je každá fyzická osoba, ktorá sa prihlási do súťaže a súhlasí s podmienkami súťaže, s výnimkou zamestnancov usporiadateľa a spoločnosti a ich rodinných príslušníkov. Za rodinných príslušníkov sa považujú osoby tvoriace domácnosť a osoby blízke v zmysle § 115 až 117 Občianskeho zákonníka. Zo súťaže budú vylúčení všetci účastníci, ktorí nesplnia podmienky súťaže uverejnené v článku III. týchto podmienok.

V. Výhra

Výhrou v súťaži na sociálnej sieti Facebook pod názvom VYHRAJ KRÁSNU KYTIČKU PRE TVOJU OBĽÚBENÚ UČKU je Kytica mesiaca Jún 2018.

 

VI. Ochrana osobných údajov

Organizátor súťaže spracúva osobné údaje účastníka súťaže ( dotknutá osoba ) za účelom informovania účastníkov o výhre a doručenia výhry víťazovi súťaže. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania vyhlásenia výhry v rámci súťaže, avšak maximálne po dobu jedného roka. Osobné údaje slúžia prevádzkovateľovi na informovanie a doručenie výhry výhercovi, a to konkrétne jeho: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefonický kontakt a emailová adresa. Osobné údaje dotknutej osoby sa neposkytujú tretím stranám.

VII. Záverečné ustanovenia

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas s podmienkami súťaže. Výhra nebude účastníkovi odovzdaná, pokiaľ nesúhlasí bez výhrad s týmito pravidlami a nesplní podmienky z nich vyplývajúce.

Spoločnosť Facebook nemá voči účastníkom súťaže žiadne záväzky. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená a ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiadny vzťah.

V Lučenci, dňa 14.06.2018.