Kvety (z)viazané s láskou

zo srdca darované

Reklamačný poriadok

Záruka

Na kvety poskytuje dodávateľ 5-dňovú záruku čerstvosti odo dňa doručenia objednávky. Záruka čerstvosti sa nevzťahuje na kvety poškodené pri preprave alebo poškodené mrazom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia zásielky. V tomto prípade sa za deň doručenia zásielky považuje deň na doručenie zásielky udaný objednávateľom v objednávke. Ak nastane situácia, že doručená kytica nebola čerstvá alebo bola inak poškodená, kontaktujte prosím, zákaznícky servis dodávateľa na e-mailovej adrese info@kvetyakytice.sk, kde vybavíme prípadné reklamácie podľa platného reklamačného poriadku.

Záručné podmienky na ostatný tovar sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb. v platnom znení. V zmysle § 619 ods. Občianskeho zákonníka, zodpovedá predávajúci iba za vady, ktoré sú zrejmé pri prevzatí tovaru. Na ostatný sortiment (mimo kvetov) je poskytovaná záruka 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru príjemcom. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Reklamácie 

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prijatia reklamácie a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie objednávateľovi.

Dodávateľ nezodpovedá za reklamácie zapríčinené nesprávnou starostlivosťou príjemcu o doručené kvetiny. Je povinnosťou objednávateľa, aby informoval adresáta/obdarovaného/ o spôsobe správnej starostlivosti o doručené kvety. V prípade, že nesprávnou starostlivosťou adresáta o doručenú kyticu bude zapríčinená znížená trvanlivosť kytice, reklamácia bude odôvodnene zamietnutá. Pozri ako sa správne starať o doručené kytice.

Všetky reklamácie je potrebné nahlásiť  na Zákaznícke centrum prevádzkovateľa a to e-mailom, telefonicky, faxom poprípade na našom predajnom mieste. Na podanie reklamácie Vás prosíme použiť tlačivo "Reklamačný formulár".   

Ak objednávateľ neuvedie v objednávacom formulári ani jeden kontaktný údaj na príjemcu, môže sa vo výnimočných prípadoch stať, že kytica nebude doručená, z dôvodu nezastihnuteľnosti príjemcu. V tomto prípade bude reklamácia zamietnutá.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie. O výsledku vás budeme informovať aj prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak a samozrejme aj písomne.Oprávnená reklamácia bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť objednávateľovi s príslušným stanoviskom. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou  reklamačný protokol. Objednávateľ má právo na vrátenie kúpnej ceny alebo jej časti s vysvetlením prečo nebola objednávka zrealizovaná.

Farebnosť kytice sa môže čiastočne odlišovať od vyobrazenia vo webshope, čo môže spôsobiť nastavenie Vášho monitora. V niektorých výnimočných prípadoch je možné, že niektorý z kvetov použitý v aranžmáne nebude možné z rôznych dôvodov použiť. V takomto prípade naši floristi zvolia adekvátnu náhradu tak, aby zostal zachovaný charakter kytice a aj celkový farebný dojem s použitím iných farieb kvetov. Nahradenie niektorých druhov kvetov v aranžmáne alebo v kytici ako aj nevyhnutné odchýlky farebného vyhotovenia produktov nie sú dôvodom na podanie reklamácie.

Ak bola zásielka dodaná s 12-24 hodinovým oneskorením bez uvedenia pádneho dôvodu, bol poškodený obal, znehodnotená kytica a podobne, kontaktujte nás e-mailom. V prípade, že je dodávateľ za reklamovanú vadu zodpovedný, vyrieši reklamáciu promptne k vašej spokojnosti. Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú objednávateľ mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s týmito obchodnými podmienkami, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak objednávateľ preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia príjemcom.

Objednávateľ zodpovedá prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp. že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť o dodatočnú úpravu osobných údajov s opätovným vystavením daňového dokladu v prípade, že jeho stratu zaviní objednávateľ.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

Výber tovaru zákazníkom

Vady tovaru ak objednávateľ neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

Oneskorené dodanie tovaru zavinené zasielateľskou službou.

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poskytnutím neúplných údajov /meno, adresa, telefónny kontakt/o príjemcovi

Za poškodenie zásielky zavinené zasielateľskou službou ak poškodenie bolo zrejmé už pri preberaní a spotrebiteľ nereklamoval u dopravcu poškodenie.

Za mechanické poškodenie tovaru spôsobené príjemcom

Vady tovaru vzniknuté používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru

Vady tovaru zapríčinené neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

Vady tovaru vzniknuté poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru

Vady tovaru vzniknuté poškodením tovaru neodvrátiteľnými a /alebo nepredvídateľnými udalosťami

Vady tovaru vzniknuté poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením

Vady tovaru vzniknuté neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

Vady tovaru spôsobené zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Objednávateľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva

Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“)

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim FLOS SLOVAKIA s.r.o. je Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk) spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm